بایگانی

Archive for the ‘ترفندهای #C’ Category

عملگر ؟؟

چقدر در مورد عملگر ?? میدانید؟با این عملگر شما می توانید سلسله ای از مقایسات را برای null بودن به وجود بیاورید که در این صورت سمت چپ ترین مقداری که null نباشد را برمیگرداند.به این صورت:

string result = value1 ?? value2 ?? value3 ?? string.Empty;

مثال:

string s1 = null;

string s2 = null;

string s3 = s1 ?? s2 ?? «default»;

حتما میدانید که بعضی از نوع ها مانند int نمی توانند مقدار null بگیرند که برای nullable کردن این نوع ها میتوانید آن را به صورت int? تعریف کنید

int a = null;

Error: Cannot convert null to ‹int› because it is a non-nullable value type

int? a = null;

Not Error


Vote on iDevCenter

Advertisements
دسته‌ها:C#.Net, ترفندهای #C برچسب‌ها: , , ,

System.IO.Path.Combine

تا به حال چقدر از System.IO.Path.Combine() استفاده کردید.شما هم مثل اکثر افراد از روش زیر استفاده می کنید؟

string path = dir + «\\» + fileName;

چرا از روش زیر استفاده نمی کنید؟

string path = Path.Combine(dir, fileName);

ولی مشکلی که وجود دارد این است که در حالت زیر یعنی وقتی پارامتر دوم با ‘\’ شوع می شود Combine صورت نمی گیرد:

Path.Combine(@»c:\new folder», @»\users\sajjadlove»);

دسته‌ها:C#.Net, ترفندهای #C برچسب‌ها: , , ,